Công văn số 422/UBND-KGVX ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi