Danh mục tài liệu môn thi Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài liệu thi môn Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2019, danh mục cụ thể như sau:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành năm 2013: Chương I và chương IX.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015), gồm: Chương I; chương II; chương III (mục 3 và mục 4); Chương VI (mục 1 và mục 2); chương VII.

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008).

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015), gồm: Chương I; chương II; chương VIII; chương IX; chương X; chương XII; chương XIII; chương XV.

5. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

6. Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ.

8. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

9. Một số nội dung về chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình.