Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/6/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Công văn số 171-CV/BTG nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2019, hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 -15/10/2019).
Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường đổi mới công tác Dân vận trong tình hình mới, truyền thống 89 năm công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo (2009 - 2019), Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp và Quyết định số 1406-QĐ/TU ngày 14/7/2010 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh nhằm phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua Dân vận khéo tại cơ quan, đơn vị đúng nội dung về tổ chức thực hiện Phong trào Dân vận khéo giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung tăng cường xây dựng nhân rộng mô hình điển hình dân vận khéo; chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng gắn với 20 năm Ngày Dân vận của cả nước, 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận Khéo đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hồng Lựu