Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1508/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 07/2019.  
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó tập trung về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; các nội dung quan trọng trước, trong và sau kỳ họp; phản ánh hoạt động của HĐND tỉnh; những đề xuất, kỳ vọng của cử tri tới kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khóa XVII; tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, đất lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng tập trung tuyên truyền quy định chính sách tài chính, giao dịch vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, hình sự, xử phạt vi phạm hành chính... và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, dịch vụ cầm đồ, biến tướng của dịch vụ cầm đồ để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, từ đó tự phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng”; pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL về dân chủ ở cơ sở gắn với việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; tăng cường quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nông thôn mới; chủ động triển khai các Kế hoạch PBGDPL theo kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành... 

N.Quý