Thực hiện các điều ước Quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu 
(Quang Binh Portal) - Quảng Bình có vị trí địa lý thường xuyên chịu những tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu (BĐKH), hàng năm chịu nhiều tổn thất nặng nề do mưa bão, hạn hán, lũ lụt. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viện chức làm việc trong lĩnh vực BĐKH còn thiếu và chưa được đào tạo chuyên môn sâu. Cụ thể, ở cấp huyện, xã, cán bộ môi trường phải kiêm nhiệm, phụ trách nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, khí tượng thủy văn, BĐKH. Ngoài ra, cơ chế điều phối và phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch chưa chặt chẽ; kinh phí để triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa được quan tâm, phân bổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao còn hạn chế; công tác đào tạo, tập huấn về giáo dục, nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH chưa được nhiều nên đa số cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh thiếu kinh nghiệm và gặp nhiều khó khăn trong thích ứng với BĐKH, nước biển dâng.

Mặt khác, Quảng Bình còn gặp nhiều khó khăn, thách thức vì biến động của nền kinh tế thế giới, lạm phát, giá cả trong nước tăng cao, giá các mặt hàng nông sản biến động thất thường trong thời gian dài… ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và của người dân. Cùng với việc chưa có các dự án động lực đi vào hoạt động nên 03/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra; du lịch có sự phát triển mạnh nhưng số ngày lưu trú của khách du lịch vẫn còn thấp; văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo cao; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội còn xảy ra ở một số địa phương.

Bên cạnh đó, vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Bình là một bộ phận trong Đồng bằng duyên hải miền Trung - nơi có địa hình thấp nên sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong những thập niên gần đây, sự biến đổi về nhiệt độ, lượng mưa, tần số xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai với quy mô và mức độ tác động ngày càng lớn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân địa phương, nhất là đến sản xuất nông nghiệp - ngành chịu tác động sâu sắc, mạnh mẽ nhất và đến cộng đồng nông dân, ngư dân cư trú tại địa phương.

Theo đó, thực hiện các Điều ước Quốc tế về ứng phó với BĐKT, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành những văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn, BĐKH chỉ đạo các ngành, cấp trong tỉnh triển khai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao. Công tác ban hành văn bản thuộc thẩm quyền luôn kịp thời, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế ở địa phương, góp phần đạt những kết quả tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn và BĐKH. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, tỉnh cũng đang triển khai thực hiện Dự án Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Bình và Dự án Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Bình. Trong quá trình thực hiện, việc ban hành văn bản chỉ đạo và thực hiện của địa phương được phù hợp, thống nhất với nội dung trong việc thực hiện những điều ước Quốc tế về ứng phó với BĐKH.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bảo đảm đều có đầu mối xử lý các vấn đề BĐKH; xây dựng văn bản từ các cơ quan Trung ương và địa phương luôn kịp thời, thống nhất, phù hợp tình hình thực tế trong việc quản lý, điều hành; tuyên truyền, phổ biến, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc chủ động ứng phó với BĐKH; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật để người dân, cộng đồng triển khai và mở rộng quy mô các mô hình sản xuất, tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, thân thiện với khí hậu; tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin về xây dựng, thực hiện chính sách, triển khai nội dung cơ bản chiến lược, chính sách về BĐKH.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hệ thống chính sách văn bản về BĐKH đảm bảo đồng Bộ và đầy đủ, sớm ban hành Luật về BĐKH; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho địa phương để thực hiện các Chương trình, dự án về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2053 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí, phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung, vay ODA, nguồn vốn BĐKH… để bố trí cho nhiệm vụ ứng phó với BĐKH của địa phương. Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin về xây dựng, thực hiện chính sách và triển khai các nội dung cơ bản của chiến lược, chính sách về BĐKH; điều phối giải quyết vấn đề liên vùng, liên ngành trong ứng phó với BĐKH; tranh thủ sự hỗ trợ của nước và tổ chức quốc tế về tài chính, nâng cao năng lực, công nghệ trong thực hiện các chiến lược, chính sách về BĐKH; tiếp tục triển khai các Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh; khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân, cộng đồng triển khai và mở rộng phát triển mô hình đô thị sinh thái, nông thôn xanh, quy mô các mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, thân thiện.

Đặng Hà