Huyện Lệ Thủy: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/7/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 1558/UBND-NV nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy; trong đó cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách cải cách tiền lương, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả chi Ngân sách Nhà nước, tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm hàng năm.

Cùng với đó, UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Nội vụ chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trong cải cách chính sách tiền lương theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả…

Hồng Lựu