Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân, ngày 16/7/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2573/VPUBND-TNMT về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục khẩn trương rà soát, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 773/TB-VPUBND ngày 14/3/2019, Công văn số 965/UBND-TNMT ngày 18/6/2019; Công văn số 1078/UBND-TNMT ngày 03/7/2019 và nội dung cuộc họp thống nhất phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Công văn số 1574/STNMT-CCMT ngày 05/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu các nội dung liên quan đến công tác quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh; hàng quý tổng hợp, báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đặc biệt, Công văn nêu rõ, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung công việc được giao.

Mai Anh