Huyện ủy Minh Hóa: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/7/2019, Huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đảng bộ huyện Minh Hóa có 40 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 4.492 đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quan tâm lãnh đạo, ban hành các nghị quyết làm cơ sở thực hiện trên các lĩnh vực công tác của cấp ủy; triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; đổi mới công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 693 đảng viên. Cấp ủy hai cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 130 đảng viên. Trong công tác thi hành Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng; các cấp ủy thực hiện tốt việc phát Thẻ và quản lý Thẻ đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Minh Hóa phấn đấu xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII của Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao tình chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng.

Thùy Linh (Đài TTTH Minh Hóa)