Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1164/KH-UBND ngày 17/7/2019 về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ.
Theo đó, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, các văn bản có liên quan đến Luật Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh; rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực có liên quan đến Luật Đo đạc và Bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật; xây dựng, hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc Quốc gia; cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình Quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc, bản đồ về biên giới Quốc gia, thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới Quốc gia. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý Quốc gia; đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành, đồng thời tổ chức nhận, thẩm định hồ sơ; sát hạch, cấp, gia hạn, cấp đổi, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Đo đạc và Bản đồ, các văn bản hướng dẫn thi hành để chính quyền các cấp, tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Mai Anh