Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Thông báo về việc công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem chi tiết Thông báo số 106/TB-PTQĐ ngày 24/7/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.