Kết luận phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 7 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy