Thị xã Ba Đồn huy động Nhân dân đóng góp hơn 44 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng tâm góp sức của Nhân dân trên địa bàn chính là chủ thể quan trọng quyết định đến thành công trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở thị xã Ba Đồn trong 10 năm qua 

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ làm tốt phong trào Dân vận khéo, Nhân dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tự nguyện hiến 5.255m2 đất, 2.200m hàng rào, 128 cổng hàng rào, 13.100 cây trồng các loại và 15.300 ngày công với tổng trị giá lên đến hơn 44 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thị xã đã có 06 xã về đích nông thôn mới gồm: Quảng Hòa, Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Hải, Quảng Trung, Quảng Văn. Hiện, toàn thị xã đạt đ¬ược tổng số 177 tiêu chí, bình quân đạt 17,7 tiêu chí/xã; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống người dân được nâng lên.

Có được những thành quả trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đó là nhờ thị xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để Nhân dân hiểu được chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, làm chủ của người dân cùng chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Hồng Sâm (Đài TT-TH Ba Đồn)