Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1363/UBND-XDCB về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1497/UBND-XDCB ngày 17/8/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Công văn số 1557/UBND-XDCB ngày 19/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt, Công văn số 1464/UBND-XDCB ngày 04/9/2018 về tăng cường thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy tắc giao thông đường bộ khi vượt qua đường sắt; phát huy, nhân rộng mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc xử lý, khắc phục sự cố liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng phát sinh thêm lối đi tự mở, mở rộng lối đi tự mở đã được thu hẹp và phá dỡ hàng rào chắn các lối đi tự mở đã đóng, lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường sắt.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, Thanh tra giao thông phối hợp với Thanh tra chuyên ngành đường sắt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là hành vi vi phạm quy tắc giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Hồng Mến