Phê duyệt 03 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đê điều 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3177/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đê điều thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh. 
Theo đó, 03 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực đê điều được phê duyệt, đó là: Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều (thời gian giải quyết TTHC 20 ngày); cấp Giấy phép xây dựng công trình ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (20 ngày); gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều (15 ngày).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

N.Q