Nhân dân huyện Bố Trạch đóng góp gần 150 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bố Trạch, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới thông qua việc hiến đất đai, tài sản, đóng góp tiền, ngày công với trị giá 149,9 tỷ đồng, gồm hơn 51 tỷ đồng tiền mặt, hiến đất trị giá trên 46 tỷ đồng, tài sản gần 36 tỷ đồng, ngày công hơn 5,6 tỷ đồng...
Đến nay, tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện đạt gần 649 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 106 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 367 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 25 tỷ đồng…

Từ nguồn vốn trên, toàn huyện đã nhựa, bê tông hóa gần 320 km đường trục xã, liên xã; hơn 579 km đường trục thôn, xóm; kiên cố hóa trên 158 kênh mương nội đồng để đảm bảo phục vụ tưới, tiêu...

Kết quả, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bố Trạch có 12/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 42,8%; bình quân 16,96 tiêu chí/xã.

Mai Anh