Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2019 
(Quang Binh Portal) - Sở Tư pháp vừa ban hành Công văn số 2010/STP-PBGDPL về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 9/2019.  
Theo đó, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL gồm: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện Chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và văn bản pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền nội dung và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh; những thành tích, kết quả của Đảng bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời kỳ đổi mới; tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân, không lái xe vượt quá tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; các tài liệu do Sở Tư pháp cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 9/2019; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo các kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành. 

N.Q