DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

(Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố)

TT

Cơ quan, đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại DĐ

Email

I.

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

1.

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Trần Quang

Chánh VP

3705168

0913022678

quangnt@quangbinh.gov.vn

2.

Sở Nội vụ

Trần Đình Dinh

Giám đốc

3823545

0905818666

dinhtd.snv@quangbinh.gov.vn

3.

Sở Tư pháp

Trần Chí Tiến

Giám đốc

3825 139

0912386313

tientc.stp@quangbinh.gov.vn

4.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phan Phong Phú

Giám đốc

3851645

0915133617

phupp.skhdt@quangbinh.gov.vn

5.

Sở Tài chính

Phan Mạnh Hùng

Giám đốc

3825238

0913013868

hungpm.stc@quangbinh.gov.vn

6.

Sở Công thương

Phan Văn Thường

Giám đốc

3824032

0912457909

thuongpv.sct@quangbinh.gov.vn

7.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Văn Khoa

Giám đốc

3822761

0988909999

khoapv.snn@quangbinh.gov.vn

8.

Sở Giao thông Vận tải

Phạm Quang Hải

Giám đốc

3851399

0913295188

haipq.sgtvt@quangbinh.gov.vn

9.

Sở Xây dựng

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

3715168

0913386396

tuanla.sxd@quangbinh.gov.vn

10.

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Trần Phong

Giám đốc

3825830

0913295412

phongt.stnmt@quangbinh.gov.vn

11.

Sở Thông tin và Truyền thông

Hoàng Việt Hùng

Giám đốc

3845535

0913376535

hunghv.stttt@quangbinh.gov.vn

12.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc

3821621

0912098601

sonnt.sld@quangbinh.gov.vn

13.

Sở Văn hóa và Thể thao

Trần Vũ Khiêm

Giám đốc

3824271

0915044898

khiemtv.svhtt@quangbinh.gov.vn

14.

Sở Du lịch

Hồ An Phong

Giám đốc

3886699

0912457878

phongha.sdl@quangbinh.gov.vn

15.

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Đức Lý

Giám đốc

3821685

0913295246

lynd.skhcn@quangbinh.gov.vn

16.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Quý Nhân

Giám đốc

3859477

0912637347

nhandq.sgddt@quangbinh.gov.vn

dqnhan@quangbinh.edu.vn

17.

Sở Y tế

Nguyễn Đức Cường

Giám đốc

3509333

0912335527

cuongnd.syt@quangbinh.gov.vn

18.

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Ngọc Quý

Giám đốc

3851468

0913258968

quynn.sngv@quangbinh.gov.vn

19.

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huệ

Chánh TTra

3823070

0912149601

huen.tt@quangbinh.gov.vn

20.

Ban Dân tộc

Đặng Thái Tôn

Trưởng ban

3850019

0912550876

tondt.bdt@quangbinh.gov.vn

II.

UBND CẤP HUYỆN

21.

UBND TP Đồng Hới

Hoàng Đình Thắng

Chủ tịch

3822091

0912515269

thanghd@quangbinh.gov.vn

22.

UBND TX Ba Đồn

Đoàn Minh Thọ

Chủ tịch

 

0945128668

longpq.bd@quangbinh.gov.vn 

23.

UBND huyện Quảng Ninh

Phạm Trung Đông

Chủ tịch

3872037

0912172301

dongpt.qn@quangbinh.gov.vn

24.

UBND huyện Lệ Thủy

Đặng Đại Tình

Chủ tịch

 3966678

0979245588

Tinhdd.lt@quangbinh.gov.vn

25.

UBND huyện Bố Trạch

Trần Quang Vũ

Chủ tịch

3823814

0913881757

vutq.bt@quangbinh.gov.vn

26.

UBND huyện Quảng Trạch

Nguyễn Xuân Đạt

Chủ tịch

3512420

0913295179

datnx.qt@quangbinh.gov.vn

27.

UBND huyện Tuyên Hóa

Lê Nam Giang

Chủ tịch

3684011

0912428605

giangln.th@quangbinh.gov.vn

28.

UBND huyện Minh Hóa

Bùi Anh Tuấn

Chủ tịch

3572332

0905615000

tuanba.mh@quangbinh.gov.vn

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông