Năm 2020, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Chương trình số 08/CTr-BCĐ của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh ban hành Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.
Cụ thể là tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng Công an Nhân dân.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện chuỗi hoạt động 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ...

Căn cứ nhiệm vụ đề ra tại Chương trình, các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Mai Anh