UBND huyện Bố Trạch: Thông báo xét tuyển viên chức Giáo viên năm 2020 
UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020 như sau:
1. Chỉ tiêu xét tuyển: 133 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 81;

– Giáo viên Tiểu học: 38 (Giáo viên Tiểu học 29, Giáo viên Đoàn đội 06, Giáo viên Tiếng Anh 02, Giáo viên Mỹ thuật 01);

– Giáo viên THCS: 14 (Giáo viên Toán công nghệ 01, Giáo viên Toán Tin 01, Giáo viên Văn 03, Giáo viên Văn sử 01, Giáo viên Lịch sử 01, Giáo viên Sinh 01, Giáo viên Hoá 02, Giáo viên Địa GDCT 01, Giáo viên Thể dục 01, Giáo viên Tiếng Anh 02);

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: (xem thông báo tại Trang thông tin điện tử huyện Bố Trạch và niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch)

3. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ (có bì đựng hồ sơ) bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được đăng trên trang thông tin điện tử của huyện Bố Trạch (https://botrach.quangbinh.gov.vn);

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm;

– 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ báo tin;

Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng kỳ dự tuyển ở một vị trí xét tuyển (có quy định mã số dự tuyển). Những người đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí xét tuyển trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trong kỳ xét tuyển.
Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch là 30 ngày (kể từ ngày 24/3/2020 đến ngày 22/4/2020).

Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/người.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch, số 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3 – Thị trấn Hoàn Lão – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Kế hoạch.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Phụ lục 1.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Phụ lục 2.

>>> Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hồng