Kế hoạch số 769/KH-UBND, ngày 07/5/2020 triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Kế hoạch như sau:
Thực hiện Công văn số 800/VPCP-V.I ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng(PCTN). Ủy ban nhân dân (UBND)tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trong việc thực hiện một số nội dung trọng tâm về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNđến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tập trung vào các văn bản sau:

- Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Quy định số 65-QĐi/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.

- Quy định số 85-QĐi/TW ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ươngĐảng về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảngvề trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

- Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Luật Tố cáo năm 2018.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

- Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

1.2. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1440/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNgiai đoạn 2019 - 2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, kết quả công tác PCTN liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định số 65-QĐi/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

1.3. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tự tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại các cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

2. Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 1593/CTr-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnhvề thực hiện giai đoạn III Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng(2016-2020); Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày22/5/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTNđến năm 2020; Chương trình số 445/CTr-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTNtrong phạm vi quản lý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

2.3. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, tiến hành thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở trong việc thực hiện pháp luật về PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 và thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2014/KH-UBND ngày 04/12/2019 về công tác PCTNnăm 2020.

3. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

3.1. Tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

3.2. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độđiều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra không để tồn đọng, kéo dài.

3.3. Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túccác kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thanh tra đột xuất các lĩnh vực có nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản nhà nước. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN.

3.4. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện nghiêm túc đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2. Giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật