Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6/2020 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch vừa ban hành Công văn số 941/HĐPB về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6/2020.
Theo đó, để tài liệu được tuyên truyền đến người dân, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 6/2020. Một số vấn đền tuyên truyền tập trung vào, đó là: Quy định của Luật Trẻ em; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy; nội dung cơ bản của Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo; nội dung cơ bản của Luật Tài nguyên nước.

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa bàn để lựa chọn thời điểm, hình thức tuyên truyền thích hợp phát sóng nội dung để tất cả người dân đều được nghe, đảm bảo tính hiệu quả. Tần suất thực hiện phát thanh 03 lần/tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật.

Được biết, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, có hiệu quả, kể từ tháng 3/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tăng số lượng tài liệu phát qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở lên mỗi tháng 04 kỳ. Nội dung các chuyên đề và file ghi âm được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện Bố Trạch https://botrach.quangbinh.gov.vn.

Hồng Lựu