Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ -CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 26/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1111/UBND-NC yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các tổ chức thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thực sự cần thiết; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp từ tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra; khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với những cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp đã kết thúc. Đối với thanh tra hành chính, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc thanh tra đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai, chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt, được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể; khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, gọn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được triển khai; đồng thời tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; các cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật.

Đối với thanh tra chuyên ngành, UBND tỉnh yêu cầu các sử, ngành và địa phương xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành Quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch thanh tra năm 2020…

Mai Anh