Thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin đáng chú ý tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.
Theo đó, từ ngày 23/8/2020, sẽ có thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, đó là: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Quỹ Tín dụng Nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi; miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/0 - 31/12) đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Hồng Lựu