Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Thực hiện Công văn số 331-CV/BNCTW, ngày 09/6/2016 về việc thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 06 HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019 tại các địa phương, ngày 27/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quyết định số .2241-QĐ/TU, về thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2019 (gọi tắt là Đoàn rà soát). Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 100-QĐ/BNCTU, ngày 01/9/2020 về thành lập Tổ giúp việc Đoàn rà soát, gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức ở các ngành Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh; các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội Chính Tỉnh ủy.
 Đoàn rà soát đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐRS, ngày 01/9/2020 về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019, nội dung đã bám sát Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương; đã xây dựng chương trình, lịch làm việc và ban hành các văn bản liên quan phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc rà soát; thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra, rà soát lại việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra trong năm 2019 và các năm trước còn tồn đọng.

Thông qua cuộc rà soát để nghiên cứu báo cáo, kết luận và hồ sơ, tài liệu liên quan đến từng cuộc thanh tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2019, các năm trước còn tồn đọng để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có thẩm quyền đối với kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Đánh giá những nội dung có dấu hiệu sai phạm về kinh tế và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, phạm tội về tham nhũng. Xem xét kiến nghị xử lý của Đoàn thanh tra, kết luận của người ra quyết định thanh tra và việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của tổ chức, cá nhân được thanh tra, nhất là việc kiến nghị xử lý các sai phạm có dấu hiệu tội phạm. Xem xét các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu phạm tội khác mà Đoàn thanh tra không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra và kết luận thanh tra, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu chuyển cơ quan điều tra; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra nhưng người ra kết luận thanh tra, cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra quyết định không chuyển cơ quan điều tra. Tổng hợp số sai phạm cụ thể về kinh tế, tham nhũng của các tổ chức, cá nhân sai phạm được phát hiện qua các cuộc thanh tra; các kiến nghị, kết luận, quyết định và việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định này của cơ quan có thẩm quyền; các khó khăn, vướng mắc trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tham nhũng qua công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tham nhũng qua công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.

Đoàn rà soát đã tiến hành rà soát 282 cuộc thanh tra của các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh với 363 kết luận thanh tra. Năm 2019, qua công tác thanh tra đã phát hiện tổng số sai phạm về tiền: 126,130.3 triệu đồng; Sai phạm về đất đai: 1,367.3 ha; Sai phạm khác: 45,194.4 triệu đồng; Tổng số các tổ chức, cá nhân có sai phạm 340, trong đó: Tổ chức: 168, Cá nhân: 237 người. Đã kiến nghị thu hồi số tiền 126.130,3 triệu đồng; Thu hồi đất đai: 1.367,3 ha. Trong đó, đã thu hồi thu hồi tiền: 77.126,3 triệu đồng; Thu hồi đất đai: 1.366,5 ha; Chưa thu hồi tiền: 49.004 triệu đồng; Chưa thu hồi đất đai: 0,8 ha. Các Đoàn thanh tra đã chuyển 08 việc/10 đối tượng đến cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu vi phạm hình sự theo quy định.

Năm 2019, các Đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh đã tập trung và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh; trong đó, việc xây dựng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch và thanh tra đột xuất đã bảo đảm trọng tâm, trọng điểm về lĩnh vực kinh tế - xã hội, đạt số lượng đề ra và thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh và các đơn vị, địa phương đã thanh tra ở một số nội dung phức tạp, báo chí và dư luận xã hội quan tâm như thanh tra việc thực hiện đền bù sự cố môi trường biển; thực hiện các chế độ cho người có công, chính sách chất độc da cam,… Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý một số sai phạm, các kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, đúng người đúng việc. Nhiều tổ chức thanh tra đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua các đợt rà soát; việc đôn đốc thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý sau thanh tra được quan tâm, việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nghiêm túc, thu hồi về kinh tế đạt tỷ lệ cao; các Đoàn thanh tra đã quan tâm đánh giá các sai phạm, xác định các dấu hiệu cấu thành tội phạm để chuyển cơ quan điều tra, điều tra xử lý theo qui định pháp luật. Qua đó đã góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy