DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2021
   

TT Văn bản, chủ trương, chính sách lấy ý kiến Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Dự thảo Quyết định quy định các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
3.

Dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở LĐ-TB&XH Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
4.

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Sở LĐ-TB&XH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Dự thảo Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Nội vụ Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Dự thảo Quy định về biện pháp xử lý đối với nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Công an tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt III/2021

Sở Nội vụ Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở TNMT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Danh sách các cá nhân đủ hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Công an tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
11.

Dự thảo Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Công an tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
12.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

Sở TTTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
13.

Thông tin trích lục 04 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh

Sở LĐ TBXH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
14.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2021

Ban TĐKT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
15.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2021 (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh)

Ban TĐKT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
16.

Dự thảo Quyết định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung ứng

Sở Tài chính Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
17.

Dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở LĐ TBXH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
18.

Dự thảo Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2020
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2019
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017