Chỉ đạo các xã rà soát lại nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới để xử lý dứt điểm trong năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Công văn số 30/VPĐP ngày 30/3/2021 về việc chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 
Theo đó, các sở, ngành phối hợp với sở, ngành phụ trách tiêu chí chưa đạt và UBND các huyện về làm việc với các xã để rà soát, đánh giá thực trạng đạt được các tiêu chí theo bộ tiêu chí và tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó, các sở, ngành chỉ đạo các xã rà soát những hạng mục cần đầu tư đã được phê duyệt để phân bổ vốn theo quy định và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã; rà soát lại nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới để có kế hoạch xử lý dứt điểm trong năm 2021, tránh tình trạng để nợ đọng kéo dài.

Ngoài ra, hàng tháng, các sở, ngành gửi báo cáo công tác chỉ đạo, tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị đề xuất về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quôc gia tỉnh.

N.Q