CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Cty Cấp nước QB

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822354

- Email: capnuocqb@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch HĐQT: Lê Anh Dũng

- Điện thoại: 0913383802

- Email: ledungwatdh@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng

- Điện thoại: 0912416516

- Email: nguyendung4664@gmail.com

Phó Giám đốc: Lê Văn Ngĩa

- Điện thoại: 0905860088

- Email: nghicnqb@gmail.com

Phó Giám đốc: Trần Văn Tiến

- Điện thoại: 0912249529

- Email: tientran714@gmail.com