Lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Sở Giao thông vận tải vừa có Công văn số 2319/SGTVT-QLVT về việc lắp đặt camera theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 
Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 949/SGTVT-QLVT ngày 16/4/2021, Công văn số 1934/SGTVT-QLVT ngày 16/7/2021 của Sở; tiến hành thực hiện lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 và khoản 5 Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch lắp đặt cụ thể và cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng tinh thần nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ. Định kỳ vào ngày 30 hàng tháng, các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đối tượng lắp camera báo cáo Sở Giao thông vận tải về số lượng phương tiện đã lắp đặt/số lượng phương tiện phải lắp; đề xuất, kiến nghị để Sở GTVT tổng hợp, trình Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

Thanh tra Sở, Trung tâm Dịch vụ và quản lý bến xe khách Quảng Bình, Bến xe khách Tiến Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải thuộc đối tượng lắp camera đảm bảo thực hiện về việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt lộ trình lắp đặt camera theo đúng quy định.

Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc thành viên của Hiệp hội thực hiện lộ trình lắp đặt camera theo đúng quy định; nắm bắt tiến độ lắp đặt camera của thành viên Hiệp hội để biết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất gửi bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải.

PV: NQ