Huyện Tuyên Hóa: Những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Bám sát quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), 05 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã tập trung cụ thể hóa thành chương trình, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Thông qua việc thực hiện các chương trình, đề án đã góp phần tích cực giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân; thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng từ 23,78 triệu đồng/người (năm 2016) lên 38 triệu đồng/người (năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 31,77% (năm 2016) xuống còn 6,72% (cuối năm 2020).
Để đạt được kết quả đó, huyện Tuyên Hóa đã từng bước phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng; tập trung đưa các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất trên diện rộng, chú trọng chất lượng gắn với thị trường, tăng năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm; tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 52,6%. Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã chuyển hướng từ lâm nghiệp truyền thống sang phát triển lâm nghiệp xã hội, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Huyện cũng đã tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình, dự án đầu tư tại địa phương, huy động nội lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng nông thôn mới với 292 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 16,22 tiêu chí/xã, 08/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện bình quân tăng 13,82%. Đặc biệt, một số ngành nghề mới được phát triển đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động như mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, mây tre đan, các dịch vụ cơ khí, sản xuất gia công phục vụ sản xuất và đời sống. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.568 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 1.690 lao động. Mặt khác, huyện cũng tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư để phát triển sản xuất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án, phát triển sản xuất, kinh doanh. Kinh tế tập thể từng bước phát triển, hợp tác xã và tổ hợp tác được hình thành ngày càng nhiều. Đến nay, toàn huyện có 32 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, 11 trang trại sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn mới.

Kết cấu hạ tầng trên địa bàn từng bước được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn đã mang lại diện mạo mới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đặc biệt, huyện đã tranh thủ có hiệu quả nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng; các tuyến giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng như đường Ngọc Lâm - Sảo Phong, đường Châu Hóa - Cao Quảng, đường Tân Thủy - Ba Tâm, cầu Sảo Phong, cầu treo Bản Kè...; 13/18 xã hoàn thành cứng hóa đường giao thông nông thôn, đạt tỷ lệ 72,2%...

Mặt khác, các ngành, địa phương cũng đã tập trung ứng dụng có hiệu quả tiến bộ kỹ thuật, thâm canh, tăng năng suất cây trồng, phòng trừ dịch hại cho cây trồng, vật nuôi như: Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ICM, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI... ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật thụ tinh nhân tạo; ứng dụng men vi sinh trong bảo quản chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm và xử lý môi trường trong chăn nuôi, đồng thời áp dụng tốt quy trình kỹ thuật, cơ cấu các loại giống mới chất lượng và đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Trong sản xuất lâm nghiệp, huyện Tuyên Hóa đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh bằng giống keo lai nuôi cấy mô để tăng năng suất, chất lượng gỗ rừng trồng phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình như máy sấy nguyên liệu mây tre đan tại xã Kim Hóa, Hương Hóa, thị trấn Đồng Lê; trồng cây có múi sử dụng công nghệ tưới Israel; mô hình trồng hoa, rau trong nhà màng theo tiêu chuẩn Vietgap tại xã Thanh Hóa, Cao Quảng, thị trấn Đồng Lê; thực hiện chuỗi giá trị bò lai, cây ăn quả, cà gai leo, nuôi ong và gà tại các xã...

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì phát triển khá, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 13,48%. Mạng lưới dịch vụ, thương mại được mở rộng. Đến nay, các chợ lớn trung tâm, chợ nông thôn đã được đầu tư xây dựng, hoạt động có hiệu quả, 3.582 cơ sở kinh doanh cá thể phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện... Việc thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giai đoạn 2016 - 2020” đạt được những kết quả quan trọng. Trong 05 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 72 lớp đào tạo nghề với hơn 2.300 học viên tham gia, góp phần đưa tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trên toàn huyện đạt 33,55%; bình quân giải quyết việc làm cho 3.200 lao động/năm; 2.280 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bình quân có 450 lao động xuất khẩu.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã ngày càng được cải thiện, nâng cao. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của huyện, bộ phận một cửa các xã, thị trấn phát huy hiệu quả. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, chuẩn hóa theo quy định; năng lực, đạo đức công vụ được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, huyện đã thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại UBND các cấp, qua đó nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, giảm thiểu các tác động tiêu cực trong thực thi công vụ…

PV Mai Anh