Huyện Bố Trạch: Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ, khu vực chợ cá, bến cá, thuyền cá trên địa bàn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/8/2021, UBND huyện Bố Trạch đã có Công văn số 1599/UBND về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ, khu vực chợ cá, bến cá, thuyền cá trên địa bàn. 
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có chợ tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chợ, yêu cầu người mua hàng, người bán hàng, người lao động tại chợ thực hiện đúng nguyên tắc “5K”, đảm bảo 100% người vào chợ phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu là 01m, đặc biệt quan tâm kiểm tra các khu vực chợ cá, bến cá, cảng cá, bến thuyền, thuyền cá nhập cá tại chợ; khẩn trương lập danh sách các tiểu thương kinh doanh khu vực bán cá tại chợ để UBND huyện xem xét phương án test nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn rà soát lại các Công văn hướng dẫn của UBND huyện về phòng, chống dịch Covid tại chợ để tăng cường triển khai thực hiện: Công văn số 1089/UBND ngày 25/6/2021 về việc cập nhật trạng thái chợ lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19; Công văn số 1287/UBND ngày 20/7/2021 hướng dẫn phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại chợ, cửa hàng bách hoá tổng hợp; Công văn số 1417/UBND ngày 03/8/2021 hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.

PV: NQ