Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng có hiệu quả, đặc biệt nhiều HTX nông nghiệp đã phát triển, thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, khẳng định tính hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo động lực cho nông nghiệp - nông dân và nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Để các chủ trương, chính sách về HTX đi vào cuộc sống, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ tổ chức lại HTX trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực hiện và giám sát việc thực hiện Luật HTX 2012. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể được phổ biến đến cán bộ, thành viên HTX trong tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức của phần lớn cán bộ, Nhân dân về vai trò, bản chất của HTX, làm cho phong trào kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển.

Tính đến cuối năm 2020, Quảng Bình có 01 liên hiệp HTX nông nghiệp, 251 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX; 110 HTX đã chuyển đổi; 137 HTX thành lập mới. Tính đến ngày 30/6/2021, số lượng HTX đang hoạt động 258 HTX và ngưng hoạt động, giải thể 36 HTX. Trong giai đoạn 2013 - 2021, các HTX nông nghiệp đã chú trọng làm tốt dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như dịch vụ tưới tiêu, dịch vụ thủy lợi, nội đồng, giống cây trồng, làm đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và bảo vệ nội đồng, chỉ đạo mùa vụ sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu hoạch sản phẩm… Nhiều HTX đã thực hiện hiệu quả việc dồn điền đổi thửa “cánh đồng lớn” để đầu tư máy làm đất, máy gặt và dịch vụ tín dụng nội bộ phục vụ thành viên; một số nơi đang mở ra hướng dịch vụ, kinh doanh tổng hợp, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX. Ngoài việc đáp ứng ngày càng tốt hơn khâu dịch vụ sản xuất, nhiều HTX đã tổ chức cho hộ thành viên sản xuất theo quy hoạch và yêu cầu của thị trường. Nhờ sự điều hành của HTX, các hộ thành viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo được giá trị và lợi nhuận cao trên một đơn vị diện tích; giúp hộ gia đình đưa ngành nghề mới vào sản xuất làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các HTX đã huy động nguồn lực về lao động, tiền vốn để đầu tư khai thác các thế mạnh của địa phương vào phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo ra sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu như đánh bắt, nuôi, chế biến thuỷ sản, chế biến nông, lâm sản, khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển ngành nghề nông thôn.

Kết quả, năm 2013, doanh thu bình quân đạt 900,8 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 88,1 triệu đồng/HTX, lao động làm việc thường xuyên 14 người/HTX với thu nhập bình 12 triệu đồng/người/năm; dự kiến năm 2021 doanh thu bình quân 1.118 triệu đồng/HTX, tăng 24,1% so với năm 2013 và lợi nhuận bình quân 112 triệu đồng, tăng 27,1%; lao động làm việc thường xuyên là 11 người/HTX với thu nhập bình quân 32,2 triệu đồng/người/năm, tăng 168%; đóng góp của khu vực HTX vào ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2021 khoảng 02 - 04%.

Tuy nhiên, công tác tổ chức triển khai thực hiện Luật chưa tích cực; vẫn còn nhiều HTX chưa huy động đủ vốn thành viên theo điều lệ, chưa xác định được phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh tối ưu. Đa số các HTX có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, thiếu vốn, thiếu cơ sở vật chất nên khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác còn nhiều hạn chế. Chính sách của Nhà nước đối với HTX đã có nhưng chưa mang lại hiệu quả thiết thực cho hợp tác xã và người nông dân...

Thời gian tới, các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tham gia xây dựng phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng tăng cường phổ biến, hỗ trợ, giúp đỡ các HTX tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, tổ hợp tác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; khuyến khích HTX, tổ hợp tác liên doanh, liên kết, đầu tư kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng mô hình HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao ở những vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng một số mô hình điểm, mang tính đột phá để nhân rộng.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức quản lý, phân phối và phát huy dân chủ, phục vụ tốt nhất nhu cầu đa dạng của các hộ thành viên, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập của thành viên và người lao động; huy động nguồn lực cho phát triển HTX; khuyến khích, tạo điều kiện để các HTX và thành phần kinh tế khác đầu tư vào HTX đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh.

Ngoài ra, toàn tỉnh tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát triển HTX; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đối với khu vực hợp tác xã theo quy định tại Luật HTX năm 2012 và các quy định khác; huy động nguồn lực cho phát triển HTX; khuyến khích, tạo điều kiện để các HTX và thành phần kinh tế khác đầu tư vào HTX đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; đồng thời lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thu hút nguồn lực phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

PV Mai Anh