Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1870/UBND-KT về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp danh sách các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 và đang duy trì sản xuất gửi Công ty Điện lực Quảng Bình để thực hiện giảm tiền điện.

2. Giao Sở Công Thương rà soát, tổng hợp danh sách các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 và đang duy trì sản xuất gửi Công ty Điện lực Quảng Bình để thực hiện giảm tiền điện.

3. Công ty Điện lực Quảng Bình căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 5411/BCT-ĐL ngày 06/9/2021 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 5 theo đúng quy định; Tiếp tục thực hiện các nội dung giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3, đợt 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 và Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 957/UBND-KT ngày 11/6/2021 và Công văn số 1530/UBND-KT ngày 12/8/2021; Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05 hàng tháng (thông qua Sở Công Thương) về tình hình, kết quả giảm giá điện, giảm tiền điện tháng trước theo mẫu quy định của Công văn số 828/UBND-KT ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.

4. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về việc giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nguồn: Công văn số 1870/UBND-KT ngày 09/9/2021