LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 20/9

08h00

 

08h30

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Phong thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu tại các khu cách ly tập trung

14h00

15h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Đ/c Phong dự tiếp nhận tài trợ thuốc điều trị bệnh nhân F0

Thứ ba,

Ngày 21/9

08h00

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Thứ tư,

Ngày 22/9

08h00

Chủ tịch, đ/c Hùng làm việc trực tuyến với doanh nghiệp và sở, ngành có liên quan về khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh do dịch Covid-19

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Thứ năm,

Ngày 23/9

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ sáu,

Ngày 24/9

08h00

08h30

Đ/c Lâm dự ký cam kết theo Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đ/c Phong họp trực tuyến bàn về việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy,

Ngày 25/9

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

Chủ nhật,

Ngày 26/9

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)