Đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2026/UBND-TH về việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 với nội dung cụ thể như sau:
Để đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt trong đợt dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ kép “Vừa đảm bảo chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo bảo vệ sức khỏe, an toàn cho cán bộ và nhân dân trong thực hiện các giao dịch”; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 tổng thể, toàn diện để đảm bảo hoạt động chuyển tải vốn ưu đãi của Chính phủ diễn ra an toàn, ổn định, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp, kể cả khi đơn vị bị cách ly, phong tỏa theo quyết định của chính quyền.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết để kịp thời giải ngân hỗ trợ cho người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

- Tích cực phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế; Ban Quản lý Khu kinh tế; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1246/UBND-TH ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách cho vay trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp người sử dụng lao động sử dụng vốn vay không đúng mục đích, lợi dụng, trục lợi chính sách.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí chuyển nguồn ngân sách sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 để cho vay hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình: Khẩn trương chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tín dụng chính sách xã hội; đồng thời giám sát, đảm bảo việc triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch.

Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh chỉ đạo các tổ chức cấp dưới thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm giao dịch cấp xã, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân dân; chuyển tải vốn kịp thời đến người nghèo và các đối tượng chính sách; đồng thời quản lý, giám sát chặt chẽ, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, không gây thất thoát, chiếm dụng vốn.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng phương án tổng thể, toàn diện đảm bảo cho hoạt động tín dụng chính sách diễn ra an toàn, ổn định, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp; đồng thời chủ động bố trí trụ sở, điểm giao dịch dự phòng trong trường hợp điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn bị cách ly, phong tỏa (nếu có).

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý, giám sát, hướng dẫn các Tổ Tiết kiệm và vay vốn đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương, không gây thất thoát, chiếm dụng vốn... dẫn đến vi phạm chính sách tín dụng ưu đãi, ảnh hưởng đến uy tín của địa phương.

6. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình tuyên truyền rộng rãi các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng.

Nguồn: Công văn số 2026/UBND-TH ngày 21/9/2021