Quyết định chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Tối ngày 22/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3046/QĐ-UBND về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nội dung Quyết định cụ thể như sau:
Điều 1. Chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 07 ngày bắt đầu từ 19h00’ ngày 22/9/2021 tại các địa bàn sau (trừ các địa bàn thuộc huyện Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn đã thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 17/9/2021, Quyết định số 3000/QĐ-UBND, Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 và Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh):

- Thành phố Đồng Hới:

+ Một phần TDP Phú Thượng thuộc phường Phú Hải;

+ TDP 7 thuộc phường Hải Thành;

+ Thôn Đồng Dương, thôn Mỹ Cảnh, thôn Hà Thôn, thôn Cửa Phú thuộc xã Bảo Ninh;

+ TDP 8, TDP 9, TDP 11, TDP 15 thuộc phường Bắc Lý (trừ Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới);

+ Cụm 2 TDP 10 thuộc phường Đồng Phú;

+ Tổ 5b và Tổ 6 của TDP 2, TDP 3, TDP 4, TDP 5, Tổ 2 của TDP 8 thuộc phường Đồng Sơn.

- Huyện Bố Trạch:

+ Xã Đức Trạch;

+ Thôn Tân Lý, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa và một phần phía đông Thôn Quốc lộ 1A thuộc xã Hải Phú;

+ Thôn Nhân Quang, thôn Nhân Nam, thôn Nhân Tiến, thôn Nhân Hải thuộc xã Nhân Trạch;

+ Thôn Thanh Vinh thuộc xã Thanh Trạch;

+ Khu vực Đông Bắc của Thôn Mai Hồng thuộc xã Đồng Trạch.

- Huyện Tuyên Hóa: Vùng Truông Xóm 2, thôn Đồng Phú thuộc xã Đồng Hóa.

- Huyện Minh Hóa: Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

* Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thiết lập bản đồ phong tỏa và áp dụng biện pháp quản lý đối với các địa điểm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn.

2. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 19h00’ ngày 22/9/2021 cho đến khi có thông báo mới tại các địa bàn sau:

- Thành phố Đồng Hới: phường Đồng Sơn, phường Phú Hải, xã Bảo Ninh, phường Bắc Lý, phường Hải Thành, phường Đồng Phú (trừ Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg);

- Thị xã Ba Đồn: phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, phường Quảng Long (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg);

- Huyện Bố Trạch: xã Đồng Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú, xã Nhân Trạch (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg);

- Huyện Quảng Ninh: xã Lương Ninh (trừ khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg).

- Huyện Tuyên Hóa: Thôn Đồng Phú thuộc xã Đồng Hóa (trừ khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg).

- Huyện Minh Hóa: xã Dân Hóa (trừ Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo).

3. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để chủ động quyết định bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 22/9/2021