Gia hạn thời gian áp dụng các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3058/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian áp dụng các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại: Khu vực Chợ Ba Đồn thuộc Phường Ba Đồn trong thời gian 07 ngày, kể từ 9h00’ ngày 24/9/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồncăn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để chủ động quyết định bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 23/9/2021