Có 30 xã được đầu tư cải tạo, làm mới hệ thống lưới điện

Dự án năng lượng nông thôn II (RE II) đã đầu tư 113 tỷ đồng cho 30 xã vùng nông thôn tỉnh Quảng Bình để cải tạo, sửa chữa và làm mới hệ thống điện hạ thế, trong đó huyện Lệ Thủy có 7 xã, Quảng Ninh có 7 xã, Bố Trạch 5 xã, Quảng Trạch 8 xã và Tuyên Hóa 3 xã.
Trong số 462 km đường dây hạ thế mà dự án đầu tư có 264 km được xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa 198 km, lắp đặt 24.671 công tơ (lắp mới 6.573 cái và thay mới 18.098 cái). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2007-2010. Sau khi xây dựng xong, hệ thống điện nông thôn do dự án hỗ trợ vốn được bàn giao cho các HTX quản lý điện nông thôn khai thác, sử dụng để thu hồi vốn.

Báo QB số 211