CỤC THỐNG KÊ TỈNH

Cuc Thong ke

Trụ sở: Cục Thống kê

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Đức Ninh Đông - Đồng Hới

- Điện thoại: 0232.3822054

- Fax: 0232.3844598

- Email: quangbinh@gso.gov.vn

- Website: cucthongke.quangbinh.gov.vn


 

I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Cục trưởng: Trần Quốc Lợi

- Điện thoại: 0232. 3844597

- Email: tqloiqbi@gso.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Trần Đình Hải

- Điện thoại: 0232. 3818779

- Email: tdhaiqbi@gso.gov.vn

 Phó Cục trưởng: Nguyễn Thành Long

- Điện thoại: 0232. 3820040

- Email: ntlongqbi@gso.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG THUỘC CƠ QUAN CỤC:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0232. 3822054

- Phòng Thống kê Tổng hợp

Điện thoại: 0232. 3824596

- Phòng Thống kê Xã hội

Điện thoại: 0232. 3821509

- Phòng Thu thập thông tin Thống kê

Điện thoại: 0232. 3824523

- Phòng Thống kê Kinh tế

Điện thoại: 0232. 3820044

 

III. CHI CỤC THỐNG KÊ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

1. Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 88 - Đường Phạm Văn Đồng - Đức Ninh Đông - Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822910

2. Chi cục Thống kê khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn

- Địa chỉ: Đường Văn Cao - Khu phố 1 - Thị xã Ba Đồn

- Điện thoại: 0232. 3512456

3. Chi cục Thống kê khu vực Tuyên Hóa - Minh Hoá

- Địa chỉ: Số 04 Đường Tôn Đức Thắng - Thị trấn Quy Đạt - Minh Hoá

- Điện thoại: 0232. 3574025 

4. Chi cục Thống kê huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Tiểu khu 8 - Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại: 0232. 3862280

5. Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Số 129 Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3872076 

6. Chi cục Thống kê huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 4 - Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 3882555


Xem thêm:
   Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình các năm
   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê
   Công tác của ngành Thống kê trong những năm đổi mới
   Lịch sử hình thành và phát triển của ngành