UBND HUYỆN BỐ TRẠCH

Huyen Bo Trach

Địa chỉ:

Số 332 - Hùng Vương - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

Điện thoại:

(0232) 3611187

Fax:

(0232) 3862121

Email:

botrach@quangbinh.gov.vn

Website:

botrach.quangbinh.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Trần Quang Vũ

 Điện thoại: (0232) 3862275

 Email: vutq.bt@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Ngọc Tuấn

 Điện thoại: (0232) 3862234

 Email: tuannn.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Hồng

 Điện thoại: (0232) 862678

 Email: hongnh.bt@quangbinh.gov.vn
 

 Phó Chủ tịch HĐND: Trần Minh Diệu

 Điện thoại: (0232) 3862228

 Email: dieutm.bt@quangbinh.gov.vn
    

   
II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:
     

 Chánh Văn phòng: Hồ Ngọc Thanh

 Điện thoại: (0232) 3611187

 Email: thanhhn.bt@quangbinh.gov.vn

 

     

 Phó Văn phòng: Trần Ngọc Hà

 Điện thoại: (0232) 3862785

 Email: hatn.bt@quangbinh.gov.vn

    

 Phó Văn phòng: Nguyễn Văn Hoạt

 Điện thoại: (0232) 3862880

 Email: hoatnv.bt@quangbinh.gov.vn

 

  III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận Tổng hợp:

- Điện thoại: (0232) 3863338

2. Bộ phận Hành chính:

- Điện thoại: (0232) 3863339

3. Bộ phận Văn thư:

- Điện thoại: (0232) 3611177

4. Bộ phận Một cửa liên thông:

- Điện thoại: (0232) 3862810

5. Bộ phận Tiếp công dân:

- Điện thoại: (0232) 3863828