UBND HUYỆN MINH HÓA

Huyen Minh Hoa

Địa chỉ:

209, Võ Nguyên Giáp, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

Điện thoại:

 0232. 3572333

Fax:

 0232. 3572587

Email:

 minhhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

 minhhoa.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Bắc Việt

 Điện thoại: 0913339568

 Email: vietnb.mh@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Đinh Văn Lĩnh

 Điện thoại: 0915831004

 Email: linhdv.mh@quangbinh.gov.vn 
  

Phó Chủ tịch UBND: Đinh Minh Hương

Điện thoại: 0918851456

Email: huongdm.mh@quangbinh.gov.vn

Chủ tịch HĐND: Bùi Anh Tuấn

Điện thoại: 0232. 3509806

Email: tuanba.mh@quangbinh.gov.vn

  

Phó Chủ tịch HĐND: Đinh Xuân Thông

Điện thoại: 0232. 3509848

Email: thongdx.mh@quangbinh.gov.vn

 

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh Văn phòng: Đinh Tiến Dũng

 Điện thoại: 0941398228

 Email: dungdt.mh@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chánh Văn phòng: Đinh Ngọc Tưởng

 Điện thoại: 0915390783

 Email: sondt.mh@quangbinh.gov.vn
     
 

III. CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3572475

2. Văn Thư

- Điện thoại: 0232. 3574678