NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ngan hang Nha nuoc

Trụ sở: Ngân hàng Nhà nước

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3827715

- Fax: 0232. 3823177


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Đinh Quang Hiếu 
          - Điện thoại: 0232. 3822379
          - Email: hieu.dinhquang@sbv.gov.vn

Phó Giám đốc: Trương Văn Thành
          - Điện thoại: 0232. 3822260
          - Email: thanh.truongvan1@sbv.gov.vn

Phó Giám đốc: Lương Hải Lưu
          - Điện thoại: 0232. 3822207
          - Email: luu.luonghai@sbv.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Thanh tra giám sát

- Điện thoại:

+ Chánh thanh tra: 0232. 3822204

+ Bộ phận Thanh tra các ngân hàng: 0232. 3827048

+ Bộ phận Thanh tra các QTDND: 0232. 3859389

+ Bộ phận Tổng hợp: 0232. 3827048; 0232. 3823933

2. Phòng Tổng hợp, Nhân sự & Kiểm soát nội bộ

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3827047

+ Bộ phận tổng hợp: 0232. 3821766

+ Bộ phận thống kê: 0232. 3822004

+ Bộ phận nhân sự: 0232. 3822285

3. Phòng Kế toán, thanh toán

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3821765

+ Bộ phận Kế toán, thanh toán: 0232. 3827419

4. Phòng Tiền tệ, Kho quỹ & Hành chính

- Điện thoại:

+ Trưởng phòng: 0232. 3822103

+ Bộ phận tiền tệ, kho quỹ: 0232. 3825726

+ Bộ phận hành chính: 0232. 3827049

+ Bộ phận bảo vệ: 0232. 3822105

+ Văn thư: 0232. 3827715


Xem thêm:
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh