Tinh doan

Trụ sở: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02 - Mẹ Suốt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3822423

- Fax: (052) 3822647


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Hùng

- Điện thoại: (052) 3822470

- Email: ngxhung_vba@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Trần Quý

- Điện thoại: (052) 3820820

- Email: quynt_vbaqb@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Lâm

- Điện thoại: (052) 3827434

- Email: ngmlam_vba@yahoo.com

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp:
          - Điện thoại: (052) 3827152

2. Phòng Tín dụng:
          - Điện thoại: (052) 3822758

3. Phòng Kế toán & Ngân quỹ:
          - Điện thoại: (052) 3600268

4. Phòng Hành chính & Nhân sự:
          - Điện thoại: (052) 3822423

5. Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ:
          - Điện thoại: (052) 3820128

6. Phòng Dịch vụ & Marketing:
          - Điện thoại: (052) 3840882

6. Phòng Điện toán:
          - Điện thoại: (052) 3822176


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng