Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 209 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3829764/ (052) 3828067

- Email: ccfquangbinh@ccf.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Văn Hải

- Điện thoại: (052) 3824373

- Email: hainv_cnqb@ccf.vn

 Phó Giám đốc: Hà Xuân Hoài

- Điện thoại: (052) 3840520

- Email: hoaihx_cnqb@ccf.vn

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế toán Ngân quỹ

- Điện thoại: (052) 3825217

2. Phòng Kinh doanh

- Điện thoại: (052) 3827896

3. Phòng Kiểm soát nội bộ

- Điện thoại: (052) 3700353

4. Phòng Hành chính Nhân sự

- Điện thoại: (052) 3829764

5. Phòng Giao dịch Đồng Hới

- Địa chỉ: 21 Mẹ Suốt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3845399/ (052) 3519244

6. Phòng Giao dịch Bố Trạch

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 3503030/ (052) 3863299

7. Phòng Giao dịch Quảng Trạch

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 3519242

8. Phòng Giao dịch Lệ Thủy

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: (052) 3966661/ (052) 3966663

9. Phòng Giao dịch Quảng Trị

- Địa chỉ: 48 Lê Thế Hiếu - Khu phố 8 - Phường 1 - TP. Đông Hà

- Điện thoại/Fax: (052) 3590204/ (052) 3526110