VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Cụ thể, UBND tỉnh công bố bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, gồm: Thủ tục cấp Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; thủ tục cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập danh sách các quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để bãi bỏ quy trình điện tử trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PV:NQ

[Trở về]