VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Dân tộc tỉnh: Tiếp tục triển khai các dự án về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
(Quang Binh Portal) - Ban Dân tộc tỉnh vừa có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022. 
Theo đó, năm 2022, với tổng nguồn vốn thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 470.441 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 388.960 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương đối ứng 38.810 triệu đồng, vốn tính dụng chính sách 39.000 triệu đồng, vốn huy động khác 4.536 triệu đồng, Ban Dân tộc tỉnh sẽ triển khai thực hiện một số dự án quan trọng như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong đồng bào DTTS; phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư phát triển các nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn...

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của các dự án, Ban Dân tộc tỉnh xác định một số giải pháp như: Tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình, chính sách trong vùng đồng bào DTTS đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương; huy động, lồng ghép các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, hiệu quả đầu tư của các chương trình chính sách, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân…

PV: NQ

[Trở về]