VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2019” 
(Quang Binh Portal) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTCP phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với UBND cấp tỉnh năm 2019”. 
Theo đó, Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh có thang điểm đánh giá là 100 gồm 04 nội dung: Quản lý Nhà nước về công tác PCTN, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng, xử lý các hành vi tham nhũng.

Cụ thể, quản lý Nhà nước về công tác PCTN có thang điểm đánh giá là 20 điểm, bao gồm 05 nội dung, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác thanh tra, kiểm tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN.

Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa có thang điểm đánh giá là 30 điểm đối với 07 nội dung gồm: Việc thực hiện công khai, minh bạch; cải cách hành chính 2019; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Đối với việc phát hiện các hành vi tham nhũng có thang điểm đánh giá là 25 điểm, gồm 05 nội dung, đó là: Qua công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra; công tác giải quyết tố cáo tham nhũng; hoạt động giám sát; công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

Về xử lý các hành vi tham nhũng có thang điểm đánh giá là 25 điểm với 03 nội dung gồm: Xử lý hành chính; xử lý hình sự; thu hồi tài sản tham nhũng.

Ở mỗi nội dung đều có các tiêu chí được hướng dẫn đánh giá theo từng thang điểm cụ thể.

Yêu cầu của Thanh tra Chính phủ đặt ra là việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

N.Q

[Trở về]