VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh.
Theo đó, Quỹ phát triển đất tỉnh là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Quỹ có chức năng nhận vốn ngân sách Nhà nước cấp và huy động các nguồn khác nhằm ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời được tạm ứng vốn nhàn rỗi cho ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách theo quyết định của cấp có thẩm quyền, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quỹ phát triển đất tỉnh hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh gồm 07 Chương, 22 Điều cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất tỉnh; quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn; trình tự, thủ tục ứng, hoàn trả vốn ứng; xử lý rủi ro, phí ứng vốn, nguồn thu của Quỹ, xử lý chuyển tiếp các khoản ứng vốn...

Mai Anh

[Trở về]