VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Tin có hình
 (Quang Binh Portal) - Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp số 79/QCPH/UBND-LĐLĐ.
Quy chế quy định một số nội dung cụ thể về quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên, lao động thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh; đồng thời giám sát hoạt động công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tham gia xây dựng chính quyền; phát huy vai trò của chính quyền trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chủ trương, giải pháp phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của công chức, viên chức, người lao động.

Quan hệ giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh dựa trên nguyên tắc phối hợp công tác, tôn trọng, tạo điều kiện lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh và LĐLD tỉnh phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hành cải cách hành chính Nhà nước, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết nhu cầu cần thiết, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kiến nghị, đề xuất của tổ chức Công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; triển khai thực hiện Chương trình “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2024”.

Khi có nội dung liên quan hoặc cần thiết phải có sự phối hợp, các bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản để đề nghị phối hợp và tổ chức thực hiện. Khi thành lập Hội đồng tư vấn, Ban Chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, lao động, UBND tỉnh mời đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham gia; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được mời dự các phiên họp của UBND tỉnh hoặc hội nghị chuyên đề giải quyết vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, lao động hoặc liên quan đến hoạt động Công đoàn toàn tỉnh. Chủ tịch hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền được LĐLĐ tỉnh mời dự hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và một số hội nghị cần thiết khác để nghe ý kiến của các cấp Công đoàn về vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của cán bộ, đoàn viên, lao động; tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh và công nhân, lao động ít nhất 02 năm/lần...

Hồng Mến

[Trở về]