VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3655/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.
Quy chế nhằm thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên lĩnh vực thông tin điện tử, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng truyền đưa thông tin vi phạm quy định của pháp luật.

Theo đó, Quy chế gồm 03 Chương, 08 Điều quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng làm cản trở sự phát triển của tỉnh, gây bức xúc, dự luận trong Nhân dân; áp dụng đối với sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, công tác phối hợp theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên và quy định của pháp luật. Việc theo dõi, tiếp nhận, kiểm chứng, định hướng, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng phải kịp thời, chính xác; đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, không cản trở tự do báo chí, tự do ngôn luận; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin; khi phát hiện những vấn đề cần xem xét, xử lý thì thông báo cho cơ quan chủ trì (Sở Thông tin và Truyền thông) để phối hợp xử lý. Tùy theo tính chất, nội dung thông tin, vấn đề cần xử lý, cơ quan chủ trì có thể tiến hành thực hiện một trong các phương thức phối hợp như tổ chức họp bàn, thống nhất việc kiểm tra, xác minh, thẩm định những thông tin có nội dung xấu, độc trên không gian mạng cần xử lý, đưa ra phương án xử lý; lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan phối hợp về việc kiểm tra, xác minh, thẩm định, hướng xử lý thông tin có nội dung xấu, độc trên không gian mạng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cử cán bộ có năng lực, trình độ để phối hợp trong việc theo dõi, tham mưu xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng...

Hồng Mến

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN