Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh.
Theo đó, Quy chế gồm có 04 Chương, 54 Điều quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, áp dụng đối với tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài; cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế ở Việt Nam; tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh tham gia phong trào thi đua của tỉnh đạt được thành tích tiêu biểu, xuất sắc hoặc có những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh được khen thưởng.

Quy chế nêu rõ, nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng. Việc xét tặng danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; các cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua. Về nguyên tắc khen thưởng, thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Điều 2, Điều 3 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh các phong trào, nội dung thi đua để phát động thi đua; kiểm tra thực hiện phong trào thi đua, phối hợp tuyên truyền, tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến và thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, Mặt trận TQVN, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi quản lý; chủ động phát hiện, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; tuyên truyền, tôn vinh điển hình tiên tiến và tạo điều kiện cho tập thể, cá nhân được khen thưởng huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" trao đổi, giao lưu, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Mặt khác, các cơ quan truyền thông, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; phát hiện những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; cổ động phong trào thi đua, đưa tin phản ánh đúng kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đồng thời đấu tranh, phê phán hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và tổ chức thành viên của Mặt trận theo nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, phối hợp với cơ quan Nhà nước để phát động, triển khai phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; giám sát việc thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2019 và thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]